ПОГОДЕН ЗА ОНЛАЈН НАСТАВА

 Kризата освен несигурноста и стравот што го предизвика, поттикна барање нови решенија за организација и реализација на наставата и учењето. Тоа е истовремено и можност за подобро разбирање на разни аспекти на наставата и учењето и идентификување на нови алатки и контексти за поддршка на учењето на сите деца и млади.

Целосниот систем на учење од далечина во голема мера зависи од квалитетот на содржината што наставниците ја подготвуваат и им ја испраќаат на учениците.

Прво се инсталираат содржините на компјутерот. Наставникот ја активира соодветната наставна единица,  ги користи готовите содржини од апликацијата, но има можност креативно и самостојно да го обликува и надгради својот час.

Апликацијата изобилува со голем број фотографии, преку кои учениците визуелно се запознаваат со наставната содржина, како и голем број работни листови, наставни техники и тестови за проверка на знаењата. Учениците преку платформата или „Тимсот“ го следат часот од далечина, при што имаат можност интерактивно да учествуваат во наставата.

 СТАПИ ВО КОНТАКТ

+389(0)2/2401-281

ЛИЦЕНЦА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА