DIGITEACH

ПОГОДЕН ЗА ОФЛАЈН НАСТАВА

 Kризата освен несигурноста и стравот што го предизвика, поттикна барање нови решенија за организација и реализација на наставата и учењето. Тоа е истовремено и можност за подобро разбирање на разни аспекти на наставата и учењето и идентификување на нови алатки и контексти за поддршка на учењето на сите деца и млади.

При одвивање на настава во училница за образовната апликација нема потреба од интернет конекција.

При одвивање на настава во училница образовната апликација нема потреба од интернет конекција.  Во зависност од опремата којашто ја има училиштето, апликацијата може да се презентира преку лцд-проектор, интерактивна табла, персонални компјутери, а има можност работните листови и тестовите да се изработат компјутерски или на интерактивна табла, а можат и да се испечатат на хартија.

 СТАПИ ВО КОНТАКТ

+389(0)2/2401-281

ЛИЦЕНЦА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА