КРЕАТИВНА АПЛИКАЦИЈА

DIGITEACH

СОДРЖИНИТЕ СЕ ПОДГОТВЕНИ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛНИТЕ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ НАЛОЖЕНИ ОД БРО И УЧЕБНИЦИ ОДОБРЕНИ ОД МОН

• Содржините се изработени од наставници и професори со долгогодишно искуство во наставата.  Содржините се согласно националните наставни програми наложени од БРО.

 

•  Учебниците кои се користат во апликацијата се одобрени од МОН и со знаење и одобрение на авторите.

 

 СТАПИ ВО КОНТАКТ

+389(0)2/2401-281

ЛИЦЕНЦА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА