ЗАМЕНА ЗА НАГЛЕДНИ

СРЕДСТВА ВО УЧИЛИШТЕТО

СО ОВАА АПЛИКАЦИЈА ПОТРЕБАТА ОД НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА СЕ НАМАЛУВА И СВЕДУВА НА МИНИМУМ, А СО ТОА УЧИЛИШТЕТО ЗАШТЕДУВА.

Се на едно место:

-  географски карти

- историски карти

- едукативни постери

- анатомски атлас

- мини енциклопедии

Секое училиште користи и набавува нагледни дидактички средства. Со оваа апликација потребата од нагледни средства се намалува и сведува на минимум, а со тоа училиштето заштедува. На пример географски карти по предметот географија, историски карти по историја, едукативни постери по останатите предмети, а 3Д видеата во одреден дел ги заменуваат 3Д моделите. Во одделенската настава секоја наставна содржина е пропратена со голем број слики, фотографии и макети кои можат во целост да ги заменат нагледните и дидактичките средства. Исто така не постои можност за какво било оштетување на софтверот, а со тоа и финансиско оптоварување на училиштето.

 СТАПИ ВО КОНТАКТ

+389(0)2/2401-281

ЛИЦЕНЦА ЗА АПЛИКАЦИЈАТА